fbpx
263

Kokoomuksen puoluekokous, tietoyhteiskunta ja muita aiheita

Kevään mittaan tietoyhteiskunta, digitaaliset markkinat ja digitaalisen maailman turvallisuus on ollut paljon esillä. Koodi2016 hanke on käynnistynyt ja lupailee koodausta – eli loogista päättelyä, ongelmanratkaisua ja ohjelmointia – opetusohjelmiin jo vuodesta 2016 lähtien. Olemme saaneet lukea hyviä uutisia  kun Helsinkiin kaavaillaan pohjoismaiden suurinta konesalikeskusta.

Keskitytään vielä digitaalisen maailman turvallisuuteen, eli kyberturvallisuuteen. Ei ole aivan sattumaa, että Suomi kiinnostaa pilvipalvelujen tarjoajia ja muita kansainvälisiä digitaalisen maailman yrityksiä. Suomella on maine vakoiluvapaana maana. Kansainvälisissä yrityksissä tiedetään hyvin kuinka helposti tiedot voivat pahimmassa tapauksessa levitä viranomaisilta kilpaileville yrityksille. Tämä voi hyvin olla maamme arvokkaimpia markkinointivaltti kilpailtaessa globaaleista verkkopalvelumarkkinoista.

Aihe on tosiaan ajankohtainen, huomasin eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelevän nyt kesäkuussa tietoyhteiskuntakaaren lakiesitystä. Koko lakiesitystä en ehtinyt lähteä lukemaan, mutta huomasin otsikolla Viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja löytyvän aika mielenkiintoista materiaalia. Nykytilanteessa viranomaisilla on oikeus kerätä verkkoliikenteestä tunnistetietoja, teleyrityksillä on ollut velvollisuus tallentaa näitä 12 kuukauden ajan. Ehdotetussa laissa kerättävien tietojen määrite olisi paljon laveampi. Ei enää puhuta tunnistetiedoista vaan kaikesta rikostutkinnan kannalta tarpeellisesta viestinnästä. Ehdotuksen mukainen laki astuisi voimaan 1.1.2015 alkaen.

Nykyään vakavan rikosepäilyn nimissä on viranomaisilla oikeus kerätä tietoa urkkimalla tietoverkkoja. Vaikka lähes jokainen voi todeta, että eihän tässä mitään salattavaa ole, on yksityisyyden suoja sellainen arvo josta ei kannata luopua. Todennäköisesti joku kaverisi on varmasti luottanut jonkun salaisuuden sinulle, tuskin siinä on kansallinen turvallisuus uhattuna, mutta kyse on kuitenkin luottamuksellisesta tiedosta. Aivan sama ehkä hieman suuremmassa mittakaavassa pätee yrityksiin, kansainväliset yritykset haluavat pitää kiinni yrityssalaisuuksistaan. Ja vielä uhkaavampaa, joissain maissa viranomaiset sulkevat kansalaisilta pääsyn sosiaalisen median tai muihin verkkopalveluihin.

Valmistelin Helsingin Edistyskokoomuksen nimissä ja muutaman aktiivin kanssa kevään aikana Kokoomuksen puoluekokoukselle aloitteen kyberturvallisuudesta ja siinä ylilyöntien välttämisestä. Puoluekokous alkaa tänään perjantaina Lahdessa ja luvassa on pitkä viikonloppu. Saimme aloitteelle puoluehallitukselta vastauksen, jossa kiitettiin ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta, kuitenkin antamatta selkeää suuntaa mihin Suomen tulisi mennä aiheen suhteen. Puoluehallitus piti uuden tietoliikennekaapelin rakentamista Saksan kautta merkittävänä tekijänä tietoliikenteen seuraamisen kannalta, aiemmin kaikki liikenne on kulkenut Ruotsin kautta, jossa tietoliikenteen seuraaminen viranomaisten suunnalta on mahdollista. Aloitteemme puolueen toimintaa ohjaava lause oli kuitenkin sen verran lavea, että puoluekokous voisi sen kyllä helposti hyväksyä.

Puoluekokous velvoittaa … kyberturvallisuuden nimissä tehdyt verkkotiedustelulait eivät loukkaa sananvapautta eivätkä yksityisyyttä eivätkä romuta Suomen yhtä tärkeintä tekijää kilpailussa palvelinkeskusten ja pilvipilvipalveluiden sijaintipaikoista.

Kyberturvallisuusaloitteen (numero 190) lisäksi puoluekokoukselle kokoomusyhdistykset valmistelivat 198 aloitetta. Tässä lopuksi vielä kommenttini muutamaan muuhun mielenkiintoiseen aloitteeseen.

150. Kaakkois-Suomen Kokoomusnuoret ry: Robotisaatioon varauduttava

Robotisaatiossa kone oppii tekemään työnsä itse, eli ei puhuta pelkästään automaatiosta. Ratkaisut robotisaation haasteisiin vaativat uudenlaista ajattelua muun muassa verotuksessa, opetuksessa ja lainsäädännössä. Haasteiden lisäksi Suomella on mahdollisuus saada aikaan esimerkiksi uusia menestystarinoita ja parempia sosiaali- ja terveyspalveluita.

22. Helsingin Edistyskokoomus ry: Järkeä rahankeräyslakiin

Laissa ei kiellettäisi eikä rajoitettaisi vilpittömässä mielessä lailliseen tarkoitukseen järjestettäviä rahankeräyksiä sekä rahankeräyslaissa luovuttaisiin etukäteisestä lupakontrollista ja muista suhteettomia byrokraattisia transaktiokustannuksia auheuttavista menettelyistä.

93. Kansalliset ylioppilaat ry: Suomen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen asema kumottava

Toimenpiteitä uskonnonvapauden turvaamiseksi tarvitaan edelleen. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko ovat edelleen julkisoikeudellisia yhteisöjä. Esimerkiksi juhlapyhistä säädetään kirkkolaissa, eikä eduskunta voi puuttua niihin ilman kirkolliskokouksen päätöksiä. Niillä on verotusoikeus, ja ne saavat omat osuutensa yhteisöveron tuotosta. Yriäjät pakotetaan tukemaan uskonnollisten yhteisöjen toimintaa. Valtion ja kirkon välisten siteiden katkaiseminen lisäisi sekä valtion että kirkon vapautta päättää omista asioistaan.

27. Kansalliset ylioppilaat ry: Vanhempainvapaaetuuksien rahoitus kerättävä vanhempainvakuutuksen avulla

Vanhemmuuden kustannukset jakauduttava nykyistä tasaisemmin kaikkien työntantajien ja työntekijöiden kesken. Lakia työttömyysetuuksien rahoituksesta tulee muuttaa siten, että vanhempainvakuutus voidaan kerätä ja sitä voidaan hallinnoida työttömyysvakuutusrahaston kautta. Vanhempainetuuksien valtion maksaman perusosan ylittävän osan rahoituspohja kerätään kaikilta työntekijöiltä ja työnantajilta vanhempainvakuutuksen muodossa.

53. Helsingin Edistyskokoomus ry: Kohtuutonta alkoholipolitiikan käyttöä vähennettävä

Alkoholipolitiikan politikkatavoitteena ei ole ainoastaan kokonaiskulutuksen vähentäminen, vaan alkoholihaittojen vähentäminen, minimoida alkoholipolitiikan byrokratiakustannukset ja pitää elinkeinovapaus ja kansalaisten toimintamahdollisuudet mahdollisimman laajoina, ja niihin kohdistuvat rajoitukset kohtuullisessa suhteessa rajoituksilla saavutettaviin hyötyihin nähden. Tästä on pystyttävä käymään keskustelua. Eikö voisi sallia esim. mietojen alkoholijuomien myyntiä ruokakaupoista ja mukaanmyyntiä (esim. pienpanimoiden) ravintoloista.

173. Helsingin Edistyskokoomus ry: Avioliittolaki tasa-arvoiseksi

Avioliittolaki tulisi muuttaa tasa-arvoiseksi siten, että avioliitto on mahdollinen myös samaa sukupuolta olevien välillä. Avioliittolain muutos aiheuttaisi vastaus muutoksia myös avioliittoasetukseen. Samalla kumottaisiin ensimmäinen luku riittävä rekisteröidystä parisuhteesta säädetystä laista siten, että uusien parisuhteiden rekisteröinnin mahdollisuus päättyisi, ja kumottaisiin transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetussa laissa olevat säädökset parisuhdeinstituution vaihtumisesta. Tämän tarkoituksena oli ennenkaikkea vahvistaa Kokoomuksen kanta aiheeseen sekä antaa signaali puolueen eduskuntaryhmäälle, että aiheesta tehtyä menestyksekästä kansalaisaloitetta on syytä tukea.

60. Ammattikorkeakoulujen Kokoomusopiskelijat ry: Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus huomioitava kaikessa päätöksenteossa

Tehtävä aktiivisesti työtä sukupolvien välisen tasa-arvon puolesta siten, että eläkemaksut nostetaan rahastojen riittävyyden kannalta kestävälle tasolle vastaus (25,9 % ETK), eläkeiän alarajaa nostetaan sekä se sidotaan
riittävä elinajanodotteeseen, todellisen eläköitymisiän nostamiseen panostetaan, eläkettä kertyy koko työuran ajalta eikä päätöksiä eläkerahastojen käytöstä uloteta parlamentaariseen päätöksentekoon.

Nämä ja muut aloitteet sekä puoluehallituksen vastaukset laajemmin täällä.

Haastattelu kyberturvallisuusaloitteesta

Kokoomusaktiivit pitävät yllä harrastelijatelevisio-ohjelmaa. Kävin viime viikolla pienessä haastattelussa aloitteestani.

Mitä mieltä sinä olet?